Non bao hiem , Mủ bảo hiểm , thuyền phao nuôi tôm

Non bao hiem tre em, mu bao hiem tre em

thuyen phao nuoi tom, hat nhua ,
Canh quat tao oxy , mang nhua, màng nhựa